นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบรายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทำตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2561 สำหรับโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 ครั้งด้วยกัน คือ ระยะแรก ตั้งแต่เดือนต.ค. 60–เดือนมี.ค. 65 โดยให้ส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มจากร้านค้า จำนวน 45 บาท/คน/ 3 เดือน

ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนเม.ย. 65–มี.ค. 66 โดยให้ส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มจากร้านค้า จำนวน 100 บาท/คน/ 3 เดือน รวมเป็นวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 536.80 ล้านบาท ใช้จริง 519.32 ล้านบาท คงเหลือ 17.48 ล้านบาท โดยกระทรวงพลังงานได้ส่งคืนเงิน จำนวน 17.48 ล้าน ให้แก่สำนักงบประมาณ เรียบร้อยแล้วคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับการดำเนินโครงการฯ ระยะแรก ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 66 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ได้รับจัดสรร 309.11 ล้านบาท (ได้รับจัดสรร 234.30 ล้านบาท + งบประมาณคงเหลือยกมา 74.81 ล้านบาท) ใช้จริง 291.63 ล้านบาท คงเหลือ 17.48 ล้านบาท ผู้ใช้สิทธิ ประมาณการ 5.62 ล้านคน ใช้จริง 5.35 ล้านคน ส่วนต่าง 0.27 ล้านคน

ระยะที่ 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 66 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ได้รับจัดสรร 309.11 ล้านบาท (ได้รับจัดสรร 234.30 ล้านบาท รวมกับงบประมาณคงเหลือจากระยะแรก 74.81 ล้านบาท) ใช้จริง 291.63 ล้านบาท คงเหลือ 17.48 ล้านบาท ผู้ใช้สิทธิ ประมาณการ 5.62 ล้านคน ใช้จริง 5.35 ล้านคน ส่วนต่าง 0.27 ล้านคน

ทั้งนี้จากการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวพบว่า มีร้านค้าแก๊สหุงต้มกระทำผิดวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยมีการแลกส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดอื่น ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ร้านแก๊สหุงต้ม และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

By admin